Kevin Costner

  • 1648

Đang cập nhật

Ngày sinh : 18/1/1955

Chiều cao: 185 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

Đang cập nhật

Bài viết liên quan