Jeffrey Dean Morgan

  • 8270

đang cập nhật

Ngày sinh : 22/4/1966

Chiều cao: 188 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

đang cập nhật

Bài viết liên quan