Javier Bardem

  • 2349

Updating

Ngày sinh : 1/3/1969

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

updating

Bài viết liên quan