Christoph Waltz

  • 1691

Đang cập nhật

Ngày sinh : 4/10/1956

Chiều cao: 0 cm

Quốc tịch: Mỹ

Đang cập nhật hình ảnh

SPECTRE 007Franz Oberhauser
Alita: Battle AngelDyson Ido

Tiểu sử

Đang cập nhật

Bài viết liên quan