Bruce Willis

  • 1729

Updating...

Ngày sinh : 19/3/1955

Chiều cao: 183 cm

Quốc tịch: Mỹ

Tiểu sử

Updating...

Bài viết liên quan